Klauzula informacyjna

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8442373765, o nadanym numerze REGON: 389740540, Adres e-mail: biuro@grupaizoterm.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy:
  1. w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, którym jest dążenie do załatwienia sprawy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. a RODO)
  2.  w celu zawarcia lub wykonania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych (podstawa prawna art 6 ust. 6 lit. c RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania będą przekazywane:
  1.  dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  2. operatorom pocztowym i kurierom,
  3. bankom w zakresie realizacji płatności,
  4. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  5. gabinetom medycyny pracy,
  6.  firmom ubezpieczeniowym (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty benefit).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   • wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  2. dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej niż jeden rok od zakończenia korespondencji
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. Gdy uzna Pan/Pani, iż GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymagane przez GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Zapraszamy do kontaktu
Siedziba główna
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 57
Oddział Białystok
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8F